Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen Tájékoztató DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér  11.1.em.3., KSH statisztikai számjele: 45844713-8623-231-06, nyilvántartási szám: 5960525adószám:  45844713-1-26) adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT  ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet  hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – továbbá a 2019. évi XXXIV. törvénynek való  megfelelés céljából. 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ a Fehér Dent (6726 Szeged, Fülemüle u. 22.)  üzemeltetője. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 1. § Bevezetés 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a  megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy  az minden körülmények között megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)  2016/679 RENDELETÉNEK – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.  

 1. § A Tájékoztató célja  

A Tájékoztató célja azon belső szabályok megállapítása, amelyek biztosítják, hogy DR FEHÉR  JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet és az Infotv. rendelkezéseinek.  

 1. § A Tájékoztató hatálya 

E Tájékoztató hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok DR FEHÉR JUDIT  EGYÉNI VÁLLALKOZÓ általi kezelésére terjed ki. 

Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat jelen Tájékoztató alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az olyan  személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra  vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját,  valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. 

 1. § Fogalom meghatározások 

Az irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke valamint az egészségügyről szóló 1997. évi  CLIV. törvény valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi  CVIII. törvény tartalmazza. 

1./ „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)  vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen  vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,  helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,  genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy  több tényező alapján azonosítható; 

2./ „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,  rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,  betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő  hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve  megsemmisítés; 

3./ „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli  kezelésük korlátozása céljából; 

4./ „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,  amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos  személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági  helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,  megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó  jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

5./ „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek  következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható  meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve  hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések  megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez  ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

6./ „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,  decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,  amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

7./ „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan  vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy  a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó  különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

8./ „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség  vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 9./ „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely egyéb szerv akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,  hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében  az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,  nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg  kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi  szabályoknak; 

10./ „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az  adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó  közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

11./ „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy  a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja  az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12./ „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy  más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,  elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan  hozzáférést eredményezi; 

13./ „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire  vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy  egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az  említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 

14./ „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési  jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat,  amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen  például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

15./ „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára  vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi  szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes  személy egészségi állapotáról; 

16./ „beteg”: az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy; 17./ „egészségügyi szolgáltató”: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden,  egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott  működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy  jogi személyiség nélküli szervezet; 

18./ „sürgős szükség”: az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek  következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe  kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne; 

19./ „veszélyeztető állapot”: az az állapot, amelyben az azonnali intézkedés hiánya a beteg  vagy más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül fenyegető helyzetet  eredményezne, illetőleg a környezetére közvetlen veszélyt jelentene; 

20./ „vizsgálat”: az a tevékenység, amelynek célja a beteg egészségi állapotának felmérése, a  betegségek, illetve kockázatuk felderítése, a konkrét betegség(ek) meghatározása,  prognózisuk, változásuk megállapítása, a gyógykezelés eredményességének, valamint a  halál bekövetkeztének és a halál okának megállapítása; 

21./ „egészségügyi dokumentáció”: az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi  dolgozó tudomására jutó, a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és  személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más  módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától; 

22./ „elektronikus kereskedelmi szolgáltatás”: olyan információs társadalommal  összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó  dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható  természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru)  üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele; 

23./ „elektronikus út”: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; 24./ „információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: elektronikus úton,  

távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a  szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá; 

25./ „Magyarország területéről nyújtott szolgáltatás”: Magyarország területén lévő  székhelyén, telephelyén vagy lakóhelyén az adott információs társadalommal összefüggő  szolgáltatással kapcsolatos tényleges tevékenységet végző szolgáltató által nyújtott  információs társadalommal összefüggő szolgáltatás. 

 1. § Alkalmazandó főbb jogszabályok

 • A Parlament és a Tanács, természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül  helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2000 évi C. törvény a számvitelről 
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 

 1. § Az érintett jogai 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az  adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

(Rendelet 13-14. cikk) 

Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult  arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz  hozzáférést kapjon.  

(Rendelet 15. cikk) 

A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes  

adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  (Rendelet 16. cikk) 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig  köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül  törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.  

(Rendelet 17. cikk) 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek. 

(Rendelet 18. cikk) 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához  kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy  adatkezelés-korlátozásról, akivel illetve amellyel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez  lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az  Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

(Rendelet 19. cikk) 

Az adathordozhatósághoz való jog 

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és az Adatkezelő  rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható  formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek  továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a  rendelkezésére bocsátotta.  

(Rendelet 20. cikk)  

A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon  személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján – az adatkezelés közérdekű vagy az  Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat  végrehajtásához szükséges – alapuló kezelése ellen vagy f) pontján – az adatkezelés az Adatkezelő  vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges – alapuló kezelése ellen. Ebben  az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő  bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget  élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(Rendelet 21. cikk

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt  hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

(Rendelet 22. cikk) 

Korlátozások 

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási  intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5.  cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok  és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos  intézkedés egy demokratikus társadalomban pl. nemzetbiztonság, honvédelem, közbiztonság,  bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve  büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni  védelmet és e veszélyek megelőzését, stb. 

(Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek  jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az  érintettet az adatvédelmi incidensről. 

(Rendelet 34. cikk) 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos  tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az  érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk) 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838 +36 (1) 391 1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó és jogilag kötelező erejű döntésével szemben vagy ha a felügyeleti hatóság nem  foglalkozik a panasszal, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott  panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

(Rendelet 78. cikk) 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való  jog 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes  adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.  (Rendelet 79. cikk) 

 1. § Részletes tájékoztatás az érintett jogairól 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az  adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

 1. A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 

1./ Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a  személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő  információk mindegyikét:

a.) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; b.) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 

c.) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; d.) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdekérvényesítés) alapuló adatkezelés  esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei; 

e.) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; f.) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi  szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság  megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben  vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a  megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére  szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás. 

2./ Az 1./ pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok  megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést  biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja: 

a.) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam  meghatározásának szempontjairól; 

b.) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes  adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett  adathordozhatósághoz való jogáról; 

c.) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)  bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás  bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt  a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

d.) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

e.) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen  alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a  személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az  adatszolgáltatás elmaradása; 

f.) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a  profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra  vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az  érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

3./ Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további  adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről  az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról. 

4./ Az 1-3. pontok nem alkalmazandó ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az  információkkal. 

(Rendelet 13. cikk) 

 1. B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől  szerezték meg 

1./ Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett  rendelkezésére bocsátja a következő információkat: 

a.) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; b.) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c.) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; d.) az érintett személyes adatok kategóriái; 

e.) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; f.) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy  valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a  Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a  47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás  esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának  megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás. 

2./ Az 1./ pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére  bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő  kiegészítő információkat: 

a.) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam  meghatározásának szempontjai; 

b.) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az  adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről; 

c.) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes  adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és  tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz  való joga; 

d.) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)  bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás  bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a  hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

e.) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

f.) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető  forrásokból származnak-e; és 

g.) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a  profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra  vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az  érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

3./ Az adatkezelő az 1./ és 2./ pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg: a.) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok  megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül; b.) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az  érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy 

c.) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első  alkalommal való közlésekor. 

4./ Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további  adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről  az eltérő célról és a 2./ pontban említett minden releváns kiegészítő információról. 

5./ Az 1-5./ pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben: 

a.) az érintett már rendelkezik az információkkal;

b.) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy  aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából,  tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1)  bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés  esetében, vagy amennyiben az a cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség  valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés  céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak,  szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében; 

c.) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós  vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő  intézkedésekről rendelkezik; vagy 

d.) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási  kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is,  bizalmasnak kell maradnia. 

(Rendelet 14. cikk) 

Az érintett hozzáférési joga 

1./ Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult  arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: a.) az adatkezelés céljai; 

b.) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c.) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat  közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve  a nemzetközi szervezeteket; 

d.) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem  lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e.) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok  helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes  adatok kezelése ellen; 

f.) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g.) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető  információ; 

h.) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a  profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra  vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az  érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

2./ Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő  továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra  vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. 

3./ Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett  rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív  költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta  be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell  rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog  nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

(Rendelet 15. cikk)

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

1./ Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje  a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó  személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a.) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy  más módon kezelték; 

b.) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)  bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az  adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c.) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs  elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

d.) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e.) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f.) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

2./ Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1./ pont  értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek  figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte  tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,  illetve másodpéldányának törlését. 

3./ Az 1./ és 2./ pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: a.) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b.) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog  

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott  közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c.) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően  a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d.) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos  és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1./ pontban említett jog  valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;  vagy 

e.) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

(Rendelet 17. cikk) 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

1./ Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az  alábbiak valamelyike teljesül: 

a.) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes  adatok pontosságát; 

b.) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok  felhasználásának korlátozását;

11 

c.) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az  érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  vagy 

d.) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a  korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az  Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

2./ Ha az adatkezelés az 1./ pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a  tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme  érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

3./ Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1./ pont alapján korlátozták az  adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. (Rendelet 18. cikk) 

Az adathordozhatósághoz való jog 

1./ Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére  bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban  megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa  anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére  bocsátotta, ha: 

a.) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)  pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen  alapul; és 

b.) az adatkezelés automatizált módon történik. 

2./ Az adatok hordozhatóságához való jog 1./ pont szerinti gyakorlása során az érintett  jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők  közötti közvetlen továbbítását. 

3./ E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban  az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai  gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

4./ Az 1./ pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. (Rendelet 20. cikk)  

A tiltakozáshoz való jog 

1./ Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon  személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az  Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat  végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél  jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett  rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat  nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő  erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és  szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez kapcsolódnak.

12 

2./ Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett  jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése  ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

3./ Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő  kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

4./ Az 1./ és 2./ pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel  során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és  minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

5./ Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a  2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló  automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

6./ Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően  tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra,  hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok  kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében  van szükség. 

(Rendelet 21. cikk) 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

1./ Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált  adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással  járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

2./ Az 1./ pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

a.) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében  szükséges; 

b.) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,  amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló  megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

c.) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

3./ A 2./ pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő  intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében,  ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást  kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 

4./ A 2./ pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk  (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében  megfelelő intézkedések megtételére került sor. 

(Rendelet 22. cikk) 

Korlátozások

13 

1./ Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási  intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12 – 22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12 – 22.  cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében  az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos 

intézkedés egy demokratikus társadalomban: 

a.) nemzetbiztonság; 

b.) honvédelem; 

c.) közbiztonság; 

d.) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve  büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel  szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; 

e.) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen  az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a  monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális  biztonságot; 

f.) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme; 

g.) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása,  felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása; 

h.) az a) – e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok  ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység; i.) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; 

j.) polgári jogi követelések érvényesítése. 

2./ Az 1./ pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket  tartalmaznak legalább: 

a.) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira, 

b.) a személyes adatok kategóriáira, 

c.) a bevezetett korlátozások hatályára, 

d.) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó  garanciákra, 

e.) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására, f.) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az  adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait, 

g.) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és 

h.) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha  ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját. 

(Rendelet 23. cikk) 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

1./ Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes  személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja  az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

2./ Az 1./ pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően  ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3)  bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket. 

3./ Az érintettet nem kell az 1./ pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő  feltételek bármelyike teljesül:

14 

a.) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és  ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében  alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,  amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára  értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b.) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,  amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1./ pontban  említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c.) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket  nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést  kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

d.) Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti  hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas  kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban  említett feltételek valamelyikének teljesülését. 

(Rendelet 34. cikk) 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

1./ Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult  arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a  munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –ha az érintett megítélése  szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. 

2./ Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a  panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet  78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

(Rendelet 77. cikk) 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

1./ Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,  minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság  rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

2./ Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,  minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján  illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem  tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről  vagy annak eredményéről. 

3./ A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam  bírósága előtt kell megindítani. 

4./ Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az  egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést  hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. (Rendelet 78. cikk) 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz  való jog

15 

1./ A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a  felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül,  minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes  adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az a Rendelet szerinti  jogait. 

2./ Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az  adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás  megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az  adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi  szerve. 

(Rendelet 79. cikk) 

III. 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

A Rendelet 37. cikk szerint DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ adatvédelmi tisztviselőt  jelöl ki, tekintettel arra, hogy DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ fő tevékenységei  olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy  céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik  szükségessé valamint DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ fő tevékenységei a  személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak nagy számban történő kezelését foglalják  magukban. 

 1. § Az adatvédelmi tisztviselő felelőssége 

Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől nem fogadhat el.  DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával  összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval nem sújthatja. Az adatvédelmi tisztviselő  közvetlenül DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ -nak tartozik felelősséggel. 

Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség és az  adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti. 

Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kis Virág 

Az adatvédelmi tisztviselő címe: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 36/A. 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: +3630/902-9232 

Az adatvédelmi tisztviselő elektronikus levelezési címe: viragdrkis@gmail.com 

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a Rendelet szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó  valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. 

INTÉZKEDÉSEK AZ ÉRINTETT KÉRELME ALAPJÁN 9. § Intézkedések az érintett kérelme alapján

16 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ indokolatlan késedelem nélkül, de  mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az  érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,  figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) 

hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI  VÁLLALKOZÓ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a  tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként  kéri. 

Ha DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme  nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül  tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett  panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és  az érintett jogairól szóló tájékoztatást – Rendelt 15-22. és 34. cikk – és intézkedést díjmentesen  biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege  miatt – túlzó, DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ figyelemmel a kért információ vagy  tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat  számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása DR FEHÉR JUDIT  EGYÉNI VÁLLALKOZÓ -t terheli. Ha DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ -nak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban  további az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását  kérheti. 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 10. § Az adatkezelés jogszerűsége 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az  alábbiak egyike teljesül:

a.) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő  kezeléséhez;
b.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik  fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések  megtételéhez szükséges;
c.) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d.) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek  védelme miatt szükséges;
e.) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány  gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f.) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez  szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan  érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik  szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

17 

 1. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján  

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását hozzájáruló nyilatkozat  keretében kell kérni. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes  adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a  hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.  

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is  vonatkozik – pl. értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet  ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen  hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen  nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet kötelező erővel nem bír. 

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak  megadását. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a  felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség  teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának  visszavonását követően is kezelheti. 

 1. § Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése alapján  

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független,  mivel az adatkezelést törvény határozta meg.  

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az  érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai  kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az  adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az  érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról,  hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel  kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás  megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás  nyilvánosságra hozatalával is. 

 1. § Adatkezelés jogos érdek alapján  

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy  valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett  érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel  való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait.  

Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn  az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele  vagy annak alkalmazásában áll.  

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni  többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal  összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az  érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a  személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem  számítanak további adatkezelésre. 

18 

Mivel a jogalkotó feladata, hogy jogszabályban határozza meg, hogy a közhatalmi szervek milyen  jogalapon kezelhetek személyes adatokat, az adatkezelő jogszerű érdekét alátámasztó jogalapot nem  lehet alkalmazni, a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.  Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az  érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú  kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető. 

BETEGEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ adatkezelésére főtevékenységéből – fogorvosi  járóbeteg-ellátás – kifolyólag az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és  védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései is az irányadóak. 

 1. § Betegek adatainak kezelése  

Az adatkezelés jogalapja: 

a.) szerződés teljesítése
b.) az érintett hozzájárulása
c.) jogszabályi kötelezettség teljesítése
d.) jogos érdek

 

Az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését  megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.  

Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés  a szerződés teljesítése jogcímén alapul, – a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet  személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell. 

Az adatkezelés célja: 

a.) az egészségügyi vizsgálat teljes körű lefolytatása
b.) a szerződés teljesítése
c.) számlázás
d.) esetlegesen: kapcsolattartás

 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ a természetes személy alábbi személyes adatait  kezeli:

a.) név
b.) TAJ száma
c.) neme
d.) lakcíme
e.) elérhetőségei (telefonszáma és e-mail címe)
f.) gyógyszerérzékenységre vonatkozó adatok
g.) allergiára vonatkozó adatok
h.) fertőző betegségre vonatkozó adatok
i.) gyógyszer szedésre vonatkozó adatok
j.) bankszámla vezető bank és bankszámla száma
k.) EP kártya száma és EP tagkód
l.) COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatos védettségre vonatkozó adat

 

19 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ az ügyfelek vonatkozásában az alábbi általános adatkezelési folyamatot végzi: 

Adatkezelési folyamat  Adatkezelést végző személy 

(munkakör megnevezése)

a.) adatok felvétele  asszisztens
b.) CT felvétel  asszisztens
c.) konzultáció  DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI  VÁLLALKOZÓ
d.) árajánlat  DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI  VÁLLALKOZÓ
e.) kezelés  DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI  VÁLLALKOZÓ, asszisztens
f.) panasz kezelése  DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI  VÁLLALKOZÓ

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: 

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.  törvény 30 §. 1 pontja értelmében az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje az adatfelvételtől  számított legalább 30 (harminc) év (zárójelentések esetében 50 (ötven) év, képalkotó diagnosztikai  felvételek esetében 10 (tíz) év. 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ egészségügyi adatokat, dokumentációt kizárólag  az alábbi esetekben továbbít: 

a.) ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás  címzettjének tudatában; vagy
b.) életveszély esetén, vagy
c.) ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása
d.) törvényi kötelezettség.

 

 1. § Gyógykezelés során jelen lévő személyek 

A gyógykezelés során a kezelést végző orvos és a betegellátásban részt vevő más személyek  lehetnek jelen, valamint akinek jelenlétéhez a beteg hozzájárult. 

Az egészségügyi szakemberképzés céljából jelen lehet: 

a.) orvos
b.) orvostanhallgató
c.) szakdolgozó
d.) egészségügyi főiskola vagy szakiskola hallgatója (feltéve, hogy a megjelölt személy  képzésére az egészségügyi szolgáltató ki van jelölve)

 

 1. § Az egészségügyi dokumentáció megismerése 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 24.§ szerint a beteg jogosult megismerni a róla készült  egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy az egészségügyi  adatairól tájékoztatást kérjen.

20 

Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal a beteg  rendelkezik. A beteg jogosult az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt – rá vonatkozó – egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni, amelyet a kezelőorvos, illetve  más adatkezelő a dokumentációra saját szakmai véleményének feltüntetésével jegyez rá. A hibás  egészségügyi adatot az adatfelvételt követően törölni nem lehet, azt úgy kell kijavítani, hogy az  eredetileg felvett adat megállapítható legyen. 

 1. § Online konzultáció során történő adatkezelés 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ honlapján lehetőség van online konzultációra. Az  online konzultációról szóló tájékoztatás az alábbi honlapon érhető el:  

https://www.feherdent.hu/online-konzultacio/ 

Az adatkezelés jogalapja: 

a.) az érintett hozzájárulása
b.) szerződés teljesítése
c.) jogszabályi kötelezettség teljesítése

 

Az adatkezelés célja: 

a.) az „ egészségügyi vizsgálat ” lefolytatása
b.) a szerződés teljesítése
c.) számlázás
d.) esetlegesen: kapcsolattartás

 

A kezelt adatok: 

a.) név
b.) telefonszáma
c.) e-mail címe
d.) lakcíme
e.) adóazonosító jele
f.) egy rövid, hogy leírás milyen problémával kapcsolatban fordul DR FEHÉR JUDIT  EGYÉNI VÁLLALKOZÓ -hoz

 

A személyes adatok címzettjei:  

a.) DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
b.) asszisztens

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: 

a.) az online kapcsolatot követő 1 évig. 

VII. 

ÜZLETI PARTNEREKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 18. § Jogi személy üzleti partnerek (beszállítók) kezelt adatai  

Az adatkezelés jogalapja:

a.) az érintett hozzájárulása
b.) szerződés teljesítése

 

21 

A személyes adatok kezelésének célja:  

a.) a szerződés teljesítése
b.) számlázás
c.) kapcsolattartás

 

A kezelt adatok: 

a.) cégnév
b.) székhelye
c.) cégjegyzékszáma
d.) adószáma
e.) bankszámlát vezető bank és a bankszámla száma
f.) vezető tisztségviselő (ügyvezető) neve
g.) kapcsolattartó elérhetőségei (telefonszáma, e-mail címe)

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: 

a.) az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 évig. 

 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ az üzleti partnerek vonatkozásában az alábbi  általános adatkezelési folyamatot végzi: 

Adatkezelési folyamat  Adatkezelést végző személy 

(munkakör megnevezése)

a.) megrendelés  asszisztensek, DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI  VÁLLALKOZÓ
b.) szerződéskötés  DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI  VÁLLALKOZÓ
c.) számlázás  asszisztensek
d.) szerződés iktatása  asszisztensek
e.) panasz kezelése  DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI  VÁLLALKOZÓ

 

 1. § Tájékoztatás adatfeldolgozókról 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ az üzleti partnerek személyes adatait a  szerződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettségek teljesítése érdekében valamint  vagyonbiztonsági okokból kifolyólag – a törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó  számára átadhatja.  

Az adatkezelő marketing tevékenységek ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: 

Az adatfeldolgozó neve:  Első Magyar Egészségügyi Marketing Korlátolt  Felelősségű Társaság
Az adatfeldolgozó székhelye:  6750 Algyő, Kastélykert utca 147.
Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma:  06 09 016018
Az adatfeldolgozó adószáma:  22951753-2-06

 

Az adatkezelő fogtechnikai tevékenység ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

22 

Az adatfeldolgozó neve:  Nógrádi Zsuzsanna Egyéni Vállalkozó
Az adatfeldolgozó székhelye:  6724 Szeged, VÁSÁRHELYI PÁL UTCA  25856/17. 3-5. épület
Az adatfeldolgozó adószáma:  60696799-1-26

 

 1. § Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán  

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ szolgáltatásai megismertetése valamint népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. A Facebook oldalán feltett kérdés nem minősül  hivatalosan benyújtott panasznak.  

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Facebook oldalán a látogatók által közzétett  személyes adatokat DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ nem kezeli.  

A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. A Facebook Felhasználási  feltételei az alábbi linken érhető el:  

https://www.facebook.com/legal/terms 

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása eseté DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül vagy törölheti hozzászólását.  

A Facebook Adatkezelési Szabályzata az alábbi linken érhető el:  

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ nem felel a Facebook felhasználók által közzétett  jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI  VÁLLALKOZÓ nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért  vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. 

 1. § Adatkezelés a Társaság Instagram oldalán  

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ szolgáltatásai megismertetése valamint  népszerűsítése céljából Instagram oldalt tart fenn. Az Instagram oldalán feltett kérdés nem minősül  hivatalosan benyújtott panasznak.  

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Instagram oldalán a látogatók által közzétett  személyes adatokat DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ nem kezeli.  

A látogatókra a Instagram Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Az Instagram Felhasználási  feltételei az alábbi linken érhető el:  

https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=hu 

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül vagy törölheti hozzászólását.  

Az Instagram Adatkezelési Szabályzata az alábbi linken érhető el:  

https://www.facebook.com/help/instagram/

23 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ nem felel a Instagram felhasználók által közzétett  jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI  VÁLLALKOZÓ nem felel semmilyen, az Instagram működéséből adódó hibáért, üzemzavarért  vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. 

 1. § A látogatói adatkezelésről 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ üzemelteti a https://www.feherdent.hu/ weboldalt. 

A „sütik” (cookie-k) rövid A „sütik” (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap  helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes  szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie kat (kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek) csak a  felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A felhasználó hozzájárulását  nem igénylő „sütik” esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. 

A https://www.feherdent.hu/honlapra látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a  honlap a személyek azonosítására alkalmatlan sütiket használjon. Amennyiben a felhasználó saját  böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal  (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott  beállításai elveszhetnek.  

Nélkülözhetetlen cookie-k: 

Ezen sütik szükségesek ahhoz, hogy a felhasználó navigálni tudjon az oldalak esetlegesen aloldalak  között, és adott esetben védett (pl. csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető) tartalmakat  is elérjen. 

Funkcionális cookie-k: 

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó honlap-használati szokásairól DR FEHÉR  JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ információkat gyűjtsön (pl. használt nyelv, űrlap automatikus  kitöltése). 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ biztosítja, hogy a látogató a honlap információs  társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ mely adatkezelési célokból  mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok  kezelését is. DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ által használt sütik semmilyen  látogatói azonosítót vagy jelszavat sem jegyeznek meg. 

További információk: 

www.allaboutcookies.org 

www.aboutcookies.org 

 1. § Google Analytics alkalmazása 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ honlapja a https://www.feherdent.hu/a Google  Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google  Analytics úgynevezett „ cookie-kat ”, szövegfájlokat használ, amelyeket az érintett számítógépére  mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 

24 

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk  rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás  weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.  A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére  csak kivételes esetekben kerül sor.  

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni,  hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a  weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google  Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a  Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával  megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlapnak nem minden  funkciója lesz teljes körűen használható. 

Az érintett megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgoz za a cookie-k általi, a  Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a  következő linken elérhető böngésző plugint: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

Google Adatvédelmi irányelvei és Általános Szerződési Feltételei:  

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu 

 1. § Google Ads alkalmazása 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ honlapja a https://www.feherdent.hu/ a Google Ads  alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) keresőmarketing szolgáltatása. A Google Ads  elsősorban PPC (Pay Per Click) alapon kínál hirdetési lehetőséget. 

Google Adatvédelmi irányelvei és Általános Szerződési Feltételei:  

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu 

 1. § Honlapon elhelyezett „ kapcsolatfelvétel ” -hez kapcsolódó adatkezelés  

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ https://www.feherdent.hu/ honlapján lehetőség van  kapcsolatfelvételre, melyre tekintettel a természetes személy az erre vonatkozó négyzet  bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.  

A kezelhető személyes adatok köre:  

a.) név
b.) e-mail cím
c.) telefonszám
d.) választott időpont
e.) érdeklődés tárgya
f.) üzenet 

 

A személyes adatok kezelésének célja: 

a.) DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ -val történő együttműködés vagy  információ, kérdés, tájékoztatás kérése, időpontfoglalás
b.) árajánlat kérése

 

25 

Az adatkezelés jogalapja: 

a.) az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok címzettjei: 

a.) DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
b.) asszisztensek
c.) esetlegesen: marketing feladatokat ellátó adatfeldolgozó

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:  

a.) amennyiben létrejön a szerződés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó  adatokat a számla kiállításától számított 8 (nyolc) évig
b.) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi  XLVII. törvény 30 §. 1 pontja értelmében az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje az  adatfelvételtől számított legalább 30 (harminc) év (zárójelentések esetében 50 (ötven) év,  képalkotó diagnosztikai felvételek esetében 10 (tíz) év.
c.) amennyiben nem jön létre szerződés akkor a kapcsolatfelvételtől számított 1 (egy) évig
d.) érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

 1. § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés  

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet  bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a  hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal  bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden  adatát haladéktalanul törölni kell.  

A kezelhető személyes adatok köre:  

a.) a természetes személy neve
b.) a természetes személy e-mail címe

 

A személyes adatok kezelésének célja:  

a.) hírlevél küldése DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ szolgáltatásai tárgyában

 

Az adatkezelés jogalapja: 

a.) az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok címzettjei:  

a.) DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
b.) marketing feladatokat ellátó adatfeldolgozó

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:  

e.) a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig
f.) érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

VIII.  

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 27. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 

26 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a  vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.  

A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen:  

a.) név
b.) adószám
c.) cím
d.) adózási státusz

 

A kezelt adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján különösen:  

a.) név
b.) adószám
c.) cím
d.) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése
e.) az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy
f.) ellenőr aláírása
g.) az átvevő és a befizető aláírása

 

Az adatkezelő – általános esetben – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) és (3) bekezdése  szerint az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó  leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény  követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 (nyolc) évig köteles  megőrizni. 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a  főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 (nyolc) évig kell  olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon  megőrizni. A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik a megőrzési  kötelezettség. 

A személyes adatok címzettjei:  

a.) DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
b.) asszisztens
c.) könyvelő iroda

 

 1. § Kifizetői adatkezelés  

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ jogi kötelezettség teljesítése jogcímén,  törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, stb. – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői – az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 7.§ 31.) pontja szerinti – kapcsolatban áll.  

A kezelt adatok körét az Art. 50.§ -a határozza meg, külön is kiemelve ebből: 

a.) név, születési név
b.) születési helye és ideje
c.) anyja neve
d.) adóazonosító jele
e.) személyi száma

 

27 

f.) TAJ száma (társadalombiztosítási azonosító jele)
g.) lakcíme (tartózkodási helye)

 

Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI  VÁLLALKOZÓ kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./pontja) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés,  társadalombiztosítási ügyintézés) céljából. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: 

a.) a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év

 

A személyes adatok címzettjei:  

a.) DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
b.) asszisztens
c.) könyvelő iroda 

 

 1. § A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés  

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a  köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári  törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy DR FEHÉR JUDIT  EGYÉNI VÁLLALKOZÓ irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható  állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. 

Az adattárolás ideje:  

a.) a közlevéltár részére történő átadásig

 

ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 1. § Adatbiztonsági intézkedések 

DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a  véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan  nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. DR FEHÉR JUDIT  EGYÉNI VÁLLALKOZÓ a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. DR  FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ az adatfeldolgozást és nyilvántartást – számítógépes  program útján – elektronikusan és papír alapon egyaránt végzi. DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI  VÁLLALKOZÓ adatfeldolgozása és nyilvántartása megfelel az adatbiztonság követelményeinek.  DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ az informatikai rendszereket tűzfallal védi és  vírusvédelemmel látja el. Az elektronikus program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz  kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik  ellátása érdekében erre szükségük van. DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ a  személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és  kimenő kommunikáció ellenőrzéséről. A papír alapú dokumentumokat – különös tekintettel a  személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokra DR FEHÉR  JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ zárható helyen tárolja akként, hogy ahhoz csak azon személyek  férnek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A folyamatban levő  munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá. 

28 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további  intézkedésekkel biztosítja:  

a.) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;  

b.) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli  berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;  

c.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli  berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;  d.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki  vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;  

e.) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és  

f.) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét. X. 

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

 1. § Az adatvédelmi incidens fogalma 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon  kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,  jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. (Rendelet 4. cikk 12.)  

 1. § Adatvédelmi incidensek kezelés 

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása DR FEHÉR  JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ feladata. Az informatikai rendszereken naplózni kell a  hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket és ezeket folyamatosan elemezni kell. 

Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi  incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI  VÁLLALKOZÓ -t. DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ munkavállalói kötelesek  jelenteni DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ -nak ha adatvédelmi incidenst, vagy arra  utaló eseményt észlelnek. Adatvédelmi incidens bejelenthető DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI  VÁLLALKOZÓ központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő  partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.  

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni,  hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:  

a.) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,  

b.) az incidens leírását, körülményeit, hatásait,  

c.) az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,  

d.) a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,  

e.) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,  

f.) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

29 

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell  határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó  bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását  és a jogszerű működés visszaállítását. 

 1. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása  

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:  

a.) az érintett személyes adatok körét,  

b.) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,  

c.) az adatvédelmi incidens időpontját,  

d.) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,  

e.) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,  

f.) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  

 1. § Az adatvédelmi incidensek szintjei 

Alacsony szintű: a személyes adatok elhanyagolható körének jogosulatlan továbbítása,  megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, szándékos vagy véletlen megsemmisítése vagy más  jogellenes adatkezelési eset. 

Közepes szintű: a személyes adatok csekély körének jogosulatlan továbbítása, megváltoztatása,  nyilvánosságra hozatala, szándékos vagy véletlen megsemmisítése vagy más jogellenes adatkezelési  eset. 

Magas szintű: a személyes adatok széles körének jogosulatlan továbbítása, megváltoztatása,  nyilvánosságra hozatala, szándékos vagy véletlen megsemmisítése vagy más jogellenes adatkezelési  eset illetve minden olyan eset amikor az incidensnek az érintettre hátrányos hatása valószínűsíthető  vagy a hátrányos következmény bekövetkezése biztos. 

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.  XII.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 1. § A Tájékoztató megállapítása és módosítása 

A Tájékoztató megállapítására és módosítására DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ jogosult. 

 1. § A Tájékoztató hatályba lépése 

Jelen Tájékoztató a társaságnál helyben szokásos módon kerül kihirdetésre és közlésre, mely  közléssel a Tájékoztató automatikusan hatályba lép.  

 1. § Intézkedések a Tájékoztató megismertetése 

30 

E Tájékoztató rendelkezéseit meg kell ismertetni DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ valamennyi betegével / üzleti partnerével továbbá minden olyan helyen ahol a betegek / üzleti  partnerek üzleti kapcsolatba kerülnek DR FEHÉR JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ -val, elő  kell írni, hogy jelen Tájékoztató betartása és érvényesítése minden beteg / üzleti partner lényeges  kötelezettsége. 

Szeged, 2022. február 01. 

……………………………………….. 

DR FEHÉR JUDIT  

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ